هیئت دارالشفاء حضرت ابوالفضل(حسینیه ارشاد)

نام هیئت:هیئت دارالشفاء حضرت ابوالفضل(حسینیه ارشاد)
سرپرست هیئت: حاج علی اکرم نجاری
سال تاسیس: 1339
مکان حسینیه: شهرستان زرندیه،شهر زاویه،خیابان ولی عصر،کوچه حسینیه